Artikel 1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen klantOK B.V., gevestigd te Goes, Stationsplein 21, 4461 HP, (hierna te noemen: “klantOK”) en opdrachtgevers respectievelijk hun rechtsopvolgers.
 2. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd.
 4. klantOK behoudt zich het recht de algemene leveringsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. De actuele algemene leveringsvoorwaarden staan altijd voor inzage op de website van klantOK. Bij verlenging van abonnementen geldt dat de datum van verlenging als een nieuwe verbintenis wordt gekenmerkt en dat derhalve vanaf die datum de op dat moment geldende algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn alleen van toepassing indien deze door klantOK schriftelijk zijn aanvaard. In elk ander geval zijn deze niet van toepassing.

Artikel 2. Offertes, projectovereenkomsten en aanbiedingen

 1. Alle offertes, projectovereenkomsten en aanbiedingen (hierna: offertes) van klantOK zijn geheel vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij door klantOK schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven en tenzij de offerte vóór aanvaarding wordt herroepen.
 2. De prijzen in offertes van klantOK zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt. klantOK zal de door klantOK te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 3. Opdrachtgever staat er voor in dat met de door hem verstrekte informatie geen inbreuk wordt gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en dat de verstrekte informatie verwerkt en bewerkt mag worden door klantOK in zijn opdracht.
 4. De aanvrager van een offerte zal door klantOK op de hoogte worden gesteld van het bestaan van de algemene voorwaarden, of een voor de opdrachtgever toegankelijke verwijzing hiernaar maken, en zal op de hoogte worden gebracht dat werkzaamheden die buiten de offerte vallen in rekening zullen worden gebracht.
 5. De door de opdrachtgever aanvaarde offerte, vormt de overeenkomst tussen partijen. Aanvaarding kan ook plaats vinden door een mondelinge of digitale bevestiging of opdracht tot de start van de werkzaamheden.
 6. klantOK is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk (binnen de gestelde termijn) plaatsvindt. De datum van aanvaarding wordt beschouwd als start uitvoering opdracht.

Artikel 3. Tarief en betaling

 1. Prijzen of tarieven (hierna: tarieven) worden altijd in euro’s vermeld exclusief BTW. klantOK is gerechtigd jaarlijks de prijzen naar boven aan te passen met het landelijk inflatie cijfer (CBS).
 2. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staan deze in de offerte aangegeven. Voor zover kosten niet zijn inbegrepen, worden deze afgestemd met de opdrachtgever en bovenop het offertebedrag in rekening gebracht.
 3. Kennelijke fouten in de opgave van tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door klantOK worden gecorrigeerd.
 4. Indien klantOK door aan opdrachtgever toewijsbare oorzaken extra kosten moet maken of genoodzaakt is aanvullende diensten uit te voeren, is klantOK gerechtigd deze extra kosten of werkzaamheden bij opdrachtgever in rekening te brengen. Onder ‘aan opdrachtgever toewijsbare oorzaken’ dienen in ieder geval te worden begrepen: incomplete aanvragen, het niet tijdig reageren, het verstrekken van onjuiste informatie, nalatigheid van opdrachtgever, doublures.
 5. klantOK mag haar prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan klantOK, dat in redelijkheid niet van klantOK mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium of tarief. klantOK zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. klantOK zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 6. Betaling dient in wettig betaalmiddel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, door bijschrijving op een door klantOK aan te geven bankrekeningnummer.
 7. De betalingstermijn van 14 dagen is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Na het verstrijken van deze betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1{b23f228ced6b21be21aa34b31235f29e9fa7c43a77358f780eb223eea09857dd} per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan klantOK de vordering uit handen geven, in welke geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens is gehouden tot volledige vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (ook die uitgaan boven het door de rechter vastgestelde bedrag aan proceskosten), waaronder alle kosten van externe deskundigen.
 8. Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk de juistheid ervan betwist, zal het in rekening gebrachte bedrag bindend zijn, behoudens ter zake van evidente schrijf-, typ- en/of rekenfouten en onverlet de niet-verschuldigdheid in geval van een beroep op toerekenbare tekortkoming van klantOK.
 9. De vorderingen, waaronder nog niet gefactureerde periodieke betalingstermijnen, van klantOK op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Na het sluiten van de overeenkomst aan klantOK ter kennis genomen omstandigheden geven klantOK goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien klantOK de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
 • Liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever;
 • Indien opdrachtgever na herinnering of aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen.

10. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze voorwaarden voorzien. klantOK heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. klantOK verricht de dienstverlening slechts in opdracht van opdrachtgever. klantOK zal de dienstverlening met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever eventueel schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
 2. klantOK is te alle tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zo in te richten, wijzigingen en/of enigerlei verbeteringen aan te brengen als klantOK dat op enig moment beslist tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Een (doorgevoerde) wijziging in de uitvoering van de overeenkomst van welke aard en omvang dan ook is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. klantOK zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van klantOK worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst klantOK uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
 4. Opdrachtgever verkrijgt slechts het recht tot gebruik van de programmatuur van klantOK en de verzamelde onderzoeksresultaten in zijn eigen organisatie. De broncode van de programmatuur wordt nimmer aan opdrachtgever ter beschikking gesteld.
 5. klantOK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 6. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan klantOK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan klantOK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan klantOK zijn verstrekt, heeft klantOK het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan klantOK verstrekte gegevens en informatie. klantOK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor klantOK kenbaar behoorde te zijn.
 8. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan klantOK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. Bij eventuele (technische) storingen en onderhoudswerkzaamheden is klantOK gerechtigd om uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel te staken, indien klantOK het noodzakelijk acht om de (technische) storing of noodzakelijk onderhoud te verhelpen of uit te voeren, zonder de opdrachtgever daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.
 10. Bij technische storingen en onderhoudswerkzaamheden waarbij de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk of geheel is gestaakt heeft de opdrachtgever geen recht op (gedeeltelijke) creditering van de reeds betaalde en nog te factureren facturen indien de uitvoering van de overeenkomst binnen 12 maanden wordt hervat. In al deze gevallen zal klantOK de duur van de overeenkomst (kosteloos) verlengen met eenzelfde periode dat de blokkade of beperking heeft voortgeduurd.
 11. De opdrachtgever heeft de eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, compatibiliteit, verbindingen, koppelingen met andere systemen en andere mogelijke randapparatuur die toegang tot en gebruik van de dienstverlening mogelijk maken. klantOK streeft er naar de meest gebruikte (recente) browser(s) te ondersteunen.
 12. klantOK kan een onbelemmerde uitvoering van de overeenkomst niet garanderen, aangezien klantOK daarbij mede afhankelijk is van derden en van allerhande technische voorzieningen en kan nimmer reden zijn tot beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 5. Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. Alle tussen klantOK en opdrachtgever gesloten overeenkomsten worden aangegaan voor in de overeenkomst vermelde periode. De periode vangt aan op de datum van de start van de werkzaamheden, de ondertekening van de overeenkomst of indien er expliciet een ingangsdatum is opgenomen in de overeenkomst, per deze ingangsdatum.
 2. Bij opzegging mag klantOK de contactgegevens van opdrachtgever gedurende 5 jaar opslaan in de database, dit voor goed (financieel/fiscaal) beheer en exploitatie van haar bedrijfsvoering.
 3. Indien de aard, omvang, inhoud en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor de overeengekomen tarieven, termijnen en uitvoering van de overeenkomst. klantOK zal daarvan zoveel mogelijk vooraf de prijsopgaaf en mededeling doen.
 4. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van enigerlei wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging van de prijs, termijn en uitvoering van de overeenkomst incl. wijziging van functionaliteit en look en feel van de producten en dienstverlening.
 5. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van klantOK op en is voor opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 6. Elk de partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij, al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van overname, reconstructie of samenvoeging van onderdelen. klantOK is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van de aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur.
 7. klantOK is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van klantOK kan worden gevergd. Tot die omstandigheden behoren tevens het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van klantOK en/of door klantOK ingeschakelde derden welke belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst. klantOK zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 8. klantOK kan de overeenkomst ook op reeds vermelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen producten en dienstverlening tot stand te brengen.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde onderzoeksmethodes, programmatuur, websites, databestanden, onderzoeksresultaten, apparatuur en/of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij klantOK, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden, onderzoeksresultaten of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. Opdrachtgever blijft rechthebbende ten aanzien van de data die aan klantOK wordt geleverd voor het door klantOK uit te voeren onderzoek. klantOK heeft het recht deze data en onderzoeksresultaten anoniem te gebruiken voor o.a. onderzoek en benchmarkdoeleinden.

Indien Opdrachtgever in het voorgaande lid bepaalde niet nakomt en/of overtreedt, verbeurt hij aan klantOK een direct opeisbare boete van € 2.500,- voor iedere overtreding alsmede een bedrag van € 250,- voor iedere dag waarop de overtreding/niet nakoming voortduurt.

 1. klantOK heeft een eeuwigdurend, onbeperkt, wereldwijd en niet opzegbaar recht de anonieme data, onderzoeksresultaten in het kader van haar bedrijfsvoering te gebruiken, aan te passen, verveelvoudigen of in alle nu bekende en toekomstige media of enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan gedurende en na afloop van de overeenkomst de onderzoeksresultaten zonder schriftelijke toestemming van klantOK te publiceren dan wel openbaar te maken, over te zetten, in te brengen in een andere (online) product/ dienstverlening vergelijkbaar aan die van klantOK.
 3. klantOK vrijwaart opdrachtgever tot een bedrag van maximaal € 2.500,- tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door klantOK zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever klantOK onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan klantOK.
 4. Opdrachtgever verleent aan klantOK toestemming om opdrachtgevers naam en/of logo’s als referentiemateriaal te gebruiken en/of te integreren in klantOK schriftelijke (inclusief e-mail) en mondelinge communicatie, zoals offertes, websites, etc.

Artikel 7. Vertrouwelijke gegevens en privacy

 1. klantOK streeft ernaar om de persoonlijke gegevens zo veel mogelijk te beschermen. klantOK treft veiligheidsmaatregelen om de bescherming tegen verlies, wijziging of misbruik van de persoonlijke gegevens zoveel mogelijk te garanderen maar kan hieromtrent echter geen garantie geven voor de aangebrachte beveiliging. Gezien de inherente risico’s die zijn verbonden aan het internet en e-mail gebruik, kan klantOK de vertrouwelijkheid en betrouwbaarheid van persoonsgegevens en (elektronisch) berichtenverkeer niet garanderen. klantOK is niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die mocht ontstaan aan de zijde van de opdrachtgever of derden.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke goedkeuring van klantOK direct als wel indirect een soortgelijk product/dienst als dat van klantOK te gaan aanbieden buiten de organisatie van klantOK met commerciële doeleinden binnen een periode van drie jaar na afloop van de overeenkomst.
 3. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van de gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig schriftelijk zijn aangeduid en door partijen zijn ondertekend.
 4. klantOK heeft toegang tot alle onderzoeksresultaten en zal deze vertrouwelijk behandelen conform het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 5. klantOK is gerechtigd om anonieme uitkomsten van onderzoeken te gebruiken voor benchmarkdoeleinden, response analyse en andersoortige onderzoeken en publicatie op internet.
 6. Opdrachtgever vrijwaart klantOK voor alle aanspraken van derden die jegens klantOK mochten worden ingesteld wegens een niet aan klantOK toe te rekenen schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van klantOK wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst dan wel op grond van onrechtmatige daad is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen tarief (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt het door de overeenkomst bedongen tarief gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de verplichting tot schadevergoeding. In géén geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 2.500,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaand:De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van klantOK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij die niet aan klantOK toegerekend kunnen worden;

  Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.

 2. De aansprakelijkheid van klantOK voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan het bedrag dat door de verzekeraar wordt vergoed per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.
 3. De opdrachtgever vrijwaart klantOK voor alle aanspraken van derden, gebaseerd op de bewering dat de handelswijze van de opdrachtgever inbreuk maakt op de rechten van die derden. Opdrachtgever stelt klantOK in die zin ook schadeloos voor alle kosten (inclusief proceskosten en kosten voor juridisch bijstand), voor zover van toepassing.
 4. klantOK is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals: verkeerde beslissingen op grond van onderzoeksresultaten, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever en verminking of verlies van data en onderzoeksresultaten.
 5. klantOK kan opdrachtgever aansprakelijk stellen voor schade die klantOK of een derde partij ondervindt door misbruik en het bewust manipuleren van de tot de overeenkomst behorende producten en/of dienstverlening en/of onderzoeksresultaten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart klantOK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. klantOK is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever indien de schade het gevolgd is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door opdrachtgever aan klantOK verstrekte gegevens en/of informatie. klantOK is ook nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever indien de schade het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/of niet tijdig door klantOK verstrekte gegevens en/of informatie aan opdrachtnemer.
 8. klantOK is niet aansprakelijk voor geleden schade of gederfde inkomsten die ontstaan zijn door het niet of niet tijdig ontvangen van (schriftelijke) communicatie of het niet bereikbaar zijn van de gehoste website/ applicatie of server. Dit ongeacht de mogelijke oorzaken hiervan, zoals softwaregebreken, instellingsfouten, systeem beheersmatige fouten, elektrotechnische storingen of welke oorzaak dan ook.
 9. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen twee weken nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij klantOK schriftelijk te zijn gemeld. Bij het ontbreken van deze melding vervalt het recht op schadevergoeding.

Artikel 9. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle door klantOK opgeleverde producten (ook deelleveringen) onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en controleren.
 2. Opdrachtgever respecteert met betrekking tot de verzameling van gegevens en doeleinden de privacy iedere betrokkene en verklaart dat het de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en alle overige privacywetgeving naleeft. Deze verplichting dient altijd te worden opgevolgd door de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en klantOK kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen.
 3. Opdrachtgever is gehouden alle door klantOK opgeleverde producten te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bedoeld zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en klantOK kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen.
 4. Opdrachtgever verklaart de (ingewonnen) onderzoeksresultaten (klantbeoordelingen) op geen enkele wijze te veranderen of te vervalsen en/of een poging daartoe te doen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade ontstaan door overschrijden van deze verplichtingen en klantOK kan haar eventuele schade op de opdrachtgever verhalen.
 5. Opdrachtgever is verplicht de verkregen toegangsgegevens zoals wachtwoord en gebruikersnaam, geheim te houden en tegen (onbevoegd) gebruik door derden te beschermen. klantOK dient zo snel als mogelijk is op de hoogte te worden gebracht als er enigszins een vermoeden is van misbruik. Het is de opdrachtgever ook niet toegestaan de toegangsgegevens aan derden te verstrekken buiten de organisatie van opdrachtgever.

Artikel 10. Overmacht

 1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van klantOK, gebrekkigheid van zaken, materialen, werkstakingen, stroomstoringen, oorlogen en natuurrampen.
 2. Indien een overmachtssituatie langer dan 120 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend. Afhankelijk van de kostenstructuur/offerte heeft klantOK ook de keuze om het niet uitgevoerde werk niet in rekening te brengen.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12.  Geschillenregeling

 1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de opdrachtgever en klantOK, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Middelburg.